Na predavanju je prisustvovalo oko 80 posetilaca – studenti Univerziteta u Beogradu i stručna i naučna javnost.

Shvatanjem važnosti tehnologije realizacije mobilnosti u stvaranju gradova pogodnih za život, baziran na mogućnosti dobijanja informacijama u realnom vremenu i sve većim i specifičnijim zahtevima stanovnika, a s obzirom na masovno korišćenje komunikacionih sistema, na predavanju je prikazan novi koncept u pogledu realizacije mobilnosti poznat pod nazivom mobilnost kao usluga – MaaS (engl. Mobility as a Service).

Koncept MaaS vrši integraciju različitih oblika transportnih i ostalih usluga u jedinstvenu uslugu mobilnosti dostupnu na zahtev korisnika. Ključna aktivnost koja stoji iza koncepta MaaS je postavljanje korisnika u središte svih, pa i transportnih usluga, uz ponudu prilagođenih rešenja za realizaciju mobilnosti, zasnovanu na njihovim individualnim potrebama u vremenu i prostoru.

Nakon centralne aktivnosti održana je prezentacija Dragane Slavković, master inženjer geologije, projektanta u CIP-u i doktoranta iz oblasti Geotehnike na temu „Geotehnika i njen značaj u privredi”

Geotehnika predstavlja multidisciplinarnu inženjersku struku koja teži da bilo koju veštačku konstrukciju (put,prugu, tunel, most, i sl.) uklopi u prirodni sistem bez negativnih posledica. Geotehnika je prva faza u realizaciji složenih infrastrukturnih projekata.Na predavanju je prikazana inženjerska disciplina kroz primere realnih projektata koje radi CIPTim. Predstavljeno je kako i na koji način su uspešno rešeni konkretni inženjerski problemi koji se manifestuju neravnomernim i nekontrolisanim sleganjem objekata ili samog terena na kome je neki objekat izgrađen, na aktivaciju klizišta, odrona, prekoračenja nosivosti i slično, i kako se isti pretvaraju u objekte bezbedne i pouzdane za korišćenje.