Timovi

Plod našeg timskog rada su rešenja za bolju budućnost.

Naši vrhunski multidisciplinarni timovi: za saobraćajnice, konstrukcije, arhitekturu, urbanizam i planiranje, elektrotehniku, mašinstvo, hidrotehniku, geotehniku, geodeziju, ekonomiju i tehnologiju saobraćaja, inženjering i zaštitu životne sredine, su obučeni i opremljeni za izradu najkompleksnijih projekata, sa imperativom postizanja najracionalnijih rešenja za naše klijente.

Tim za saobraćajnice

Tim za saobraćajnice se bavi izradom tehničke dokumentacije – Generalnih projekata, Idejnih rešenja, Idejnih projekata, Projekata za gradjevinsku dozvolu, Projekata za izvodjenje i Projekata izvedenog objekta, za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju objekata niskogradnje.U okviru Tima za saobraćajnice organizovane su Grupa za puteve i Grupa za šinske sisteme.
Grupa za puteve se bavi izradom dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju, a to podrazumeva:
– projektovanje puteva (Ia reda, Ib reda, IIa reda, IIb reda),
– projektovanje aerodroma i helidroma,
– projektovanje opštinskih puteva (u naseljenom mestu i van naseljenog mesta), ulica (gradskih saobraćajnica I reda, II reda, III reda i nekategorisanih saobraćajnica), trgova i parkinga.
Grupa za šinske sisteme se bavi izradom dokumentacije za izgradnju nove, kao i za rekonstrukciju, modernizaciju i održavanje postojeće železničke infrastrukture, a to podrazumeva:
– projektovanje železničke mreže (pruge – magistralne, regionalne, lokalne, manipulativne i muzejsko – turističke, stanice – putničke, teretne, integrisane, čvorove i terminale),
– projektovanje industrijskih koloseka,
– projektovanje metro mreže,
– projektovanje tramvajske mreže.
Posebno treba istaći veliko iskustvo i znanje tima za saobraćajnice u realizaciji mnogobrojnih ključnih linijskih infrastrukturnih objekata (autoputevi, magistralne pruge, pruge za velike brzine i sl.) koji su od izuzetnog značaja za razvoj makroinfrastrukture jedne države i predstavljaju veoma složene, multidisciplinarne i nadasve skupe projekte.

Tim za konstrukcije

Tim za konstrukcije uspešno obavlja sledeće poslove:
– Projektovanje vijadukata i mostova svih namena, raspona, statičkih sistema, poprečnih preseka i materijala (čelični, armiranobetonski, prednapregnuti, spregnuti),
– Projektovanje nadvožnjaka, podvožnjaka, pešačkih prolaza i železničkih i putnih propusta,
– Projektovanje železničkih i putnih tunela i galerija i posebnih vrsta podzemnih infrastrukturnih objekata,
– Projektovanje visokih konstrukcija (tornjevi, antenski i GSMR stubovi, visoki stubovi mostova),
– Projektovanje inženjerskih konstrukcija (konstrukcije za zaštitu dubokih useka i kosina, potporni zidovi, ankerisani zidovi i konstrukcije, konstrukcije od šipova, zidovi od armirane zemlje, sanacija klizišta),
– Projektovanje zidova za zaštitu od buke,
– Izrada projekata sanacije i rekonstrukcije postojećih železničkih i putnih mostova i tunela,
– Ispitivanje konstrukcija, ispitivanje železničkih i putnih mostova.
Deo tima za konstrukcije koji se bavi projektovanjem konstrukcija za zgrade različitih namena: stambene, poslovne, zdravstvene, obrazovne, zgrade u funkciji infrastrukture, itd., organizovan je u okviru Zavoda za arhitekturu i urbanizam.
Timovi za konstrukcije obrađuju tehničku dokumentaciju svih nivoa: Generalni projekti, Idejna rešenja, Idejni projekti, Projekti za građevinsku dozvolu i Projekti za izvođenje radova.

Tim za arhitekturu

Tim arhitekata i njihovih saradnika, visokim nivoom znanja i iskustva, kreira i oblikuje zgrade različitih namena: stambene, obrazovne, administrativne, zdravstvene, poslovne, sportske itd. Specijalnost naših arhitekata su objekti u funkciji saobraćajne infrastrukture – železničke i autobuske stanice. Sa posebnom paznjom, naš tim se bavi rekonstrukcijom kulturno-istorijskih objekata od izuzetnog značaja, kao i izgradnjom novih objekata koji su deo zaštićenih kulturno istorijskih i zaštićenih prirodnih celina.
Oblikujemo prostor vodeći računa o energetskoj efikasnosti i zaštiti od požara.
Uređenje i opremanje slobodnih urbanih gradskih površina, trgova, šetališta, kao i uređenje infrastrukturnih koridora su takođe oblasti kojima se naši timovi bave.
Ponosni smo na naše timove koji učestvuju i osvajaju nagrade na urbanističko-arhitektonskim konkursima.
U realizaciji arhitektonskih ideja, projektantsku podršku timu arhitekata pruža pre svega naš tim za projektovanje konstrukcija zgrada. Međusobna saradnja timova rezultira kreiranjem prostora najviših performansi.
Ideje naših arhitekata razrađene su na svim nivoima tehničke dokumentacije, kroz idejna rešenja, idejne projekte, projekte za građevinsku dozvolu, projekte za izvođenje, elaborate energetske efikasnosti i elaborate i projekte zaštite od požara.
Osim projektantskih usluga, našim klijentima pružamo usluge projektantskog savetovanja i usluge komunikacije sa nadležnim organima u procedurama pribavljanja dokumentacije neophodne za građenje objekata.

Tim za urbanizam i prostorno planiranje

Tim za urbanizam i prostorno planiranje, kao multidisciplinaran tim sastavljen od prostornih planera i arhitekata – urbanista, definiše smernice, pravila i mere za unapredjenje stanja u prostoru i naseljima Republike Srbije, izradom planske i urbanističke dokumentacije. Specijalnost našeg tima predstavlja izrada planskih dokumenata infrastrukturnih koridora, kako železničkih tako i autoputskih putnih pravaca. U timu za urbanizam i prostorno planiranje se vode poslovi koji se odnose na izradu Prostornih planova područja posebne namene, Prostornih planova jedinica lokalne samouprave, Planova detaljne regulacije i Urbanističkih projekata. Tim za urbanističko i prostorno planiranje je učestvovao u izradi Prostornog plana Republike Srbije kao najvišeg strateškog razvojnog dokumenta Republike Srbije. Prostorni planeri i njihovi saradnici, iz brojnih timova Saobraćajnog instituta CIP, su se bavili izradom poglavlja o drumskom, železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju, kao i intermodalnim centrima.
O kvalitetu rada i uspesima tima za urbanističko i prostorno planiranje svedoče stručna i druga priznanja i nagrade, ostvarene na brojnim konkursima i Međunarodnim salonima urbanizma i arhitekture. Izrada Planskih dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja se obavlja stručno uz poštovanje smernica za očuvanje životne sredine i smernica o održivom razvoju.

Tim za elektrotehniku

Tim za elektrotehniku obavlja sledeće poslove:
– izrada projekata elektroenergetskih sistema i instalacija za putnu infrastrukturu,
– izrada projekata elektroenergetskih sistema i instalacija za objekte visokogradnje,
– izrada projekata stabilnih sistema električne vuče za železničku infrastrukturu (kontaktna mreža, elektrovučna postrojenja itd.),
– izrada projekata daljinskog upravljanja sistemima elektrovuče na železnici,
– izrada projekata rekonstrukcije dalekovoda naponskih nivoa 110kV, 220kV itd.,
– izrada projekata signalno-sigurnosnih uređaja na železnici,
– izrada projekata telekomunikacionih i signalnih sistema i instalacija i integrisanih rešenja za putnu infrastrukturu,
– izrada projekata telekomunikacionih i signalnih sistema i instalacija i integrisanih rešenja za objekte visokogradnje,
– izrada projekata telekomunikacionih sistema na železnici – dispečerski sistemi, radio dispečerski sistemi, GSM-R sistemi,
Članovi tima za elektrotehniku uspešno sarađuju sa ostalim timovima u našoj kompaniji.

Tim za mašinstvo

Tim za mašinstvo radi sve vrste tehničke dokumentacije iz oblasti železničkog mašinstva, termotehničkih, gasnih i procesnih instalacija kao i studije iz oblasti železničkog mašinstva u vezi nabavke železničkih vozila i opreme za železnicu. U okviru izrade tehničke dokumentacije za vertikalni transport, obrađuju se sve vrste teretnih i putničkih liftova, dizalica, kranova i sl.
U oblasti Železničkog mašinstva:
– izrada studija nabavke voznih sredstava,
– izrada studija održavanja železničkih vozila,
– izrada studija habanja i kvarova na železničkim vozilima i opremi.
– mašinsko-tehnološki projekti objekata za održavanje i namirenje železničkih vozila,
– mašinsko tehnološki projekti ugradnje specijalizovane železničke opreme za praćenje stanja železničkih vozila,
Termotehničke, gasne i procesne instalacije:
– unutrašnje termotehničke instalacije – KGH instalacije svih vrsta objekata (bolnica i ostalih objekata zdravstvene zaštite, poslovnih objekata, industrijskih objekata, stambenih, kulturno obrazovnih, sportskih i sl).
– specifične vrste KGH instalacija – grejanje fudbalskih terena, formiranje klizališta i sl.
– kotlarnice i toplotne podstanice,
– unutrašnje gasne instalacije ,
– toplovodne i gasovodne spoljne mreže,
– sigurnosni sistemi ventilacije i odimljavanja infrastrukturnih i objekata visokogradnje (tuneli, industrijski objekti)
– instalacije komprimovanog vazduha,
– instalacije medicinskih gasova,
– stabilni sistemi za gašenje požara.

Tim za hidrotehniku

Tim za hidrotehniku pokriva širok obim projekata iz oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture, instalacija u visokogradnji, regulacija prirodnih i veštačkih vodotokova.
Timovi za hidrotehniku su angažovani na izradi:
– projekata spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije,
– projekata unutrašnjih instalacija u visokogradnji,
– projekata odvodnjavanja linijskih saobraćajnih sistema (auto putevi pruge),
– projekata regulacija prirodnih i veštačkih vodotoka.

Tim za geotehniku

Tim za geotehniku bavi se: istraživanjem terena, izvođenjem geoloških istražnih radova i izradom geotehničke dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata.
U procesu izrade tehničke dokumentacije aktivnosti tima za geotehniku prethode projektantskim aktivnostima ostalih timova. Rezultati rada tima za geologiju, osnov su za rad projektanata ostalih timova.

Tim za geodeziju

Tim za geodeziju bavi se: inženjerskom geodezijom, geodetskim radovima vezanim za katastar nepokretnosti kao i drugim poslovima specifične namene. Takođe u okviru Zavoda za geodeziju izrađuje se i odgovarajuća Projektna dokumentacija iz oblasti geodezije.
Tim za geodeziju obavlja sledeće poslove:
– geodetsko snimanje terena i objekata (pruge, putevi, mostovi, tuneli, zgrade, topografija terena),
– izrada geodetskih podloga (topografski planovi, katastarsko-topografski planovi, digitalni modeli terena),
– izrada Elaborata geodetskih radova,
– projektovanje i realizacija geodetskih mreža (operativnih poligona, osnovnih geodetskih mreža, mikro mreža posebne namene),
– izrada Elaborata geodetske mreže,
– izrada Projekata geodetskih radova,
– izrada Projekata geodetskog obeležavanja,
– izrada Projekata eksproprijacije, odnosno Projekata geodetskog obeležavanja u okviru Projekata preparcelacije,
– izrada Projekata geodetskog osmatranja ponašanja objekta i tla,
– poslovi specifične namene (geodetsko osmatranje – oskultacije objekata, praćenje sleganja, ispitivanje konstrukcija, 3D lasersko skeniranje),
– Snimanje geometrije koloseka železničke pruge i kontrola geometrije koloseka i infrastrukturnih objekata u realnom vremenu.

Tim za ekonomiju i tehnologiju saobraćaja

Tim za ekonomiju i tehnologiju saobraćaja bavi se:
– ekonomskim i finansijskim analizama infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata,
– poslovima u oblasti planiranja organizacije i tehnologije saobraćaja,
– projektovanjem saobraćajne opreme i signalizacije.
U Zavodu za ekonomiju i tehnologiju saobraćaja obavljaju se poslovi:
– izrade studija izvodljivosti, prethodnih studija opravdanosti i studija opravdanosti,
– izrade saobraćajnih projekata, saobraćajno-tehnoloških elaborata i studija,
– projektovanja saobraćaja i saobraćajne signalizacije za drumski, železnički i vodni saobraćaj,
– projektovanja opreme za informisanje putnika u železničkom saobraćaju,
– brojanja saobraćaja, anketiranja učesnika u saobraćaju i izrade saobraćajnih analiza i prognoza,
– izrade simulacionih modela i simulacija saobraćaja u licenciranim softverima (Visum, OpenTrack),
– vršenje tehničke kontrole.

Tim za inženjering

Tim za inženjering bavi se poslovima:
Realizacijom inženjering usluga
1. faza Zastupa Naručioca od prijave radova, u periodu izgradnje objekta do pribavljanja upotrebne dozvole kod nadležnih službi i institucija,
2. faza aktivnosti od potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova, u garantnom periodu na otklanjanju nedostataka,
Aktivnostima stručnog nadzora
1. faza Pripremne aktivnosti i uvođenje izvođača u posao,
2. faza Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Praćenje i kontrola kvaliteta izvedenih radova. Kontrola usklađenosti sa tehničkim propisima i standardima, atesta, sertifikata i drugo,
3. faza Nakon upotrebne dozvole po potrebi kontrola otklanjanja nedostataka,
Tehničkim pregledom objekata
Provera usklađenosti izvedenog objekta (ili dela) sa Tehničkom dokumentacijom, Rešenjem po kojem su radovi odobreni, sa važećim propisima i standardima za radove, ugrađene materijale, opremu i instalacije
Usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu
Poslovi Koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu obavljaju se u skladu sa Uredbom o bezbednost i zdravlju na radu.

Tim za zaštitu životne sredine

Tim za zaštitu životne sredine se bavi laboratorijskim ispitivanjima (merenje buke u životnoj sredini) i izradom studijske i tehničke dokumentacije iz oblasti ekološkog inženjerstva.
U Zavodu LAB se obavljaju sledeći poslovi:
– merenje buke u životnoj sredini (Akreditovana laboratorija za ispitivanje SI CIP (ATS 01-379)),
– izrada i sprovođenje planova monitoringa stanja životne sredine,
– izrada Strateške procene uticaja na životnu sredinu,
– izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu,
– izrada planova kvaliteta vazduha,
– izrade dokumentacije iz oblasti akustičkog planiranja (proračun i mapiranje buke, izrada akustičkih zona, izrada strateških karata buke, izrada akcionog plana zaštite od buke u životnoj sredini, izrada akustičkih studija) i projekata tehničkih mera zaštite životne sredine,
– izrada planske, tehničke i investicione dokumentacije iz oblasti upravljanja otpadom (planovi upravljanja otpadom, tehnička dokumentacija za izgradnju regionalnih deponija, transfer stanica, postrojenja za skladištenje i tretman otpada, studija izvodljivosti),
– izrada tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda (postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda).