Studija praćenja stanja životne sredine na državnom putu IA reda broj A1, deonica Gornje Polje – Caričina Dolina

Izrada Studija praćenja stanja životne sredine obuhvatala je: izradu programa monitoringa vazduha, zemljišta, površinskih i podzemnih voda, i buke i sprovođenje istog. Sagledano je angažovanje ljudskih i materijalnih resursa potrebnih za ostvarivanje programa praćenja stanja životne sredine na prostoru uticaja predmetne deonice. Određen je optimalan broj mesta, parametara, načina i dinamike merenja u cilju utvrđivanja degradacije stanja životne sredine od uticaja puta i svih aktivnosti vezanih za njegovo korišćenje. Na osnovu analize primenjenih konstruktivnih elemenata, opreme puta i pratećih sadržaja, karakteristika saobraćajnog toka, namene površina i ekoloških potencijala u zoni uticaja predmetne deonice puta utvrđen je vid i stepen ugroženosti životne sredine. Osmatranjem, uzorkovanjem i analizom parametara na mestima utvrđenim Studijom sagledano je trenutno stanje životne sredine i značaj degradacije uzrokovane prisustvom i eksploatacijom predmetne deonice autoputa.

Klijent

JP "Putevi Srbije"

Lokacija

Leskovac

Period

2021.-2022.

Angažovani timovi CIP-a