Strateške karte buke na državnim putevima I i II reda

Strateške karte buke na državnim PUTEVIMA I i II reda, strateška karta buke za državni put IIA – 100: Horgoš – Subotica – Bačka Topola – Mali Iđoš – Srbobran – Novi Sad – Sremski Karlovci – Inđija – Stara Pazova – Beograd od čvora br. 2107 Stara Pazova kod km171+199 do čvora br. 0274 Bgd (Zemun) kod km 198+267, Deonica Stara Pazova – Bgd (Zemun).

Strateške karate buke izrađene su sistematskim pristupom koji je obuhvatio sedam osnovnih faza: definisanje oblasti za mapiranje, definisanje metode za proračun indikatora buke, definisanje potrebnih podataka za proračun, prikupljanje podataka potrebnih za proračun, obrada i prilagođavanje podataka za potrebe proračuna, proračun indikatora buke i analiza dobijenih rezultata i njihovo prikazivanje u skladu sa zahtevima Zakonske regulative Republike Srbije.
Na predmetnoj deonici u posmatranom koridoru bila su obuhvaćena naselja ili delovi naselja Stara Pazova, Nova Pazova i Zemun. Proračun indikatora buke drumskog saobraćaja izvršen je korišćenjem francuske metode NMPB-Routes-96 i softverskog paketa „Predictor-LimA Type 7810“. Procena ometanja bukom stanovništva naseljenih područja urađena je primenom LKZ metode.
Analiza rezultata, dobijenih strateškim mapiranjem na predmetnoj deonici, izvršena je korišćenjem već pripremljenih šablona za numeričko prikazivanje podataka javnosti datih u Prilogu 2, Pravilnika o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti („Sl. glasnik RS“, br. 80/2010). Grafički prikaz strateških karata buke za period noći (indikator buke Lnight ) i period dan-veče-noć (indikator buke Lden) urađen je u skladu sa Prilogom 1, Pravilnika o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti („Sl. glasnik RS“, br. 80/2010) u kome su definisane boje koje prikazuju nivoe buke.

Klijent

JP " Putevi Srbije"

Lokacija

Beograd

Period

2015.

Angažovani timovi CIP-a