Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa na KP 3672/3. KO Ovča

Kompleks obuhvata 4 grupacije stambeno-poslovnih objekata sa ukupno 972 stana, 31 lokal, ukupne bruto površine preko 85.000 m2.
Tehničkom dokumentacijom rađenom u CIP-u definisan je konačni koncept kompleksa, u čijem sastavu su nagrađena konkursna rešenja više autorskih timova. Prilikom projektovanja stambenih objekata primenjeni su najviši principi energetske efikasnosti sa primenom obnovljivih izvora energije.
Do sada su izvedene grupacije 1 i 2, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, saobraćajna i tehnička infrastruktura, što podrazumeva 5 novih trafo-stanica i elektro privodom od trafo-stanice Borča 2, telekomunikacione mreže sa oko 1.000 priključaka, toplotne pumpe sa bunarskom vodom kao toplotnim izvorom (predviđeno je korišćenje geotermalne energije za grejanje), vodovodna, protivpožarna i kanalizaciona infrastruktura sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).
Svi kapaciteti definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 4.000 stanovnika.
Neposredno uz kompleks, trenutno je u fazi izvođenja, prema projektu CIP-a, kombinovana dečija ustanova.

Klijent

Gradska uprava Grada Beograda

Lokacija

Beograd

Period

2016. - 2023.

Angažovani timovi CIP-a