Modernizacija i rekonstrukcija pruge Beograd – Subotica – Kelebija, deonica: Beograd – Stara Pazova

Tehničkom dokumentacijom je predviđena modernizacija (rekonstrukcija i dogradnja) dvokolosečne i četvorokolosečne pruge dužine L=34,3km i za brzine V=200km/h, V=160km/h i V=120km/h. Predviđeno je 5 objekata denivelacije – 4 nadvožnjaka i 1 podvožnjak.
U području Beogradskog železničkog čvora je razdvojen putnički i teretni saobraćaj.
Predvidjena je modernizacija deonice pruge Beograd Centar – Batajnica sa stanicama Novi Beograd, Zemun, Zemun Polje i denivelacija putnih prelaza.
Predvidjena su još 2 pružna koloseka, rekonstrukcija stanica Batajnica, Nova Pazova i Stara Pazova.
Uradjeni su sledeći projekti:
-Studija izvodljivosti
-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti
-Studija procene uticaja na životnu sredinu
-Projekat za gradjevinsku dozvolu
-Projekat za izvodjenje

Klijent

China Railway Design Corporation ogranak Beograd

Lokacija

Beograd - Stara Pazova

Period

2017.

Angažovani timovi CIP-a