Izgradnja transfer stanice sa centrom za prikupljanje otpada iz domaćinstva u opštini Lazarevac

Program usluga obuhvatao je: konsultantske usluge i tehničko savetovanje Investitora u pripremi dopisa i sprovođenja aktivnosti kroz Centralnu Evidenciju Objedinjenih Procedura (CEOP) u cilju posredovanja u pribavljanju akata i dokumentacije od nadležnih institucija i imalaca javnih ovlašćenja na teritoriji Republike Srbije; izvođenje istražnih radova (geodetski radovi i geotehnički radovi); izradu tehničke dokumentacije (Idejno rešenje, Projekat za građevinsku dozvolu) i izradu procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.
Kompleks Transfer stanice sa centrom za prikupljanje otpada iz domaćinstava u GO Lazarevac sastoji se od:
-Transfer stanice (pretovarne stanice) za komunalni otpad;
-Linije za separaciju primarno selektovanog otpada tj. linije za razdvajanje reciklabilnog otpada i baliranje istog i prostora za privremeno skladištenje otpada i
-Centra za prikupljanje otpada iz domaćinstava (reciklažnog dvorišta).
Projektovani kompleks Transfer stanice sa centrom za prikupljanje otpada iz domaćinstava podrazumeva tri navedene funkcionalne podceline koje su međusobno povezane internim saobraćajnicama, a kojima se omogućava povezivanje planiranih funkcionalnih celina i nesmetan pristup svakom od objekata. Predviđeno je da svaka od njih može da funkcioniše zasebno, u zavisnosti od iskazanih interesa i dinamike realizacije. U Transfer stanici sa centrom za prikupljanje otpada iz domaćinstava će se pretovarati komunalni otpad u zatvorene abrol/rolo kontejnere, „mokra frakcija“, a na liniji za separaciju razvrstavati reciklabilan otpad „suva frakcija“ sa teritorija GO Lazarevac, GO Barajevo i opštine Ljig.

Klijent

Gradska opština Lazarevac

Lokacija

Opština Lazarevac

Period

2021-2022.

Angažovani timovi CIP-a