Izgradnja autoputa E-763 Beograd – Požega, na delu Surčin – Obrenovac, trasom po levoj obali reke Save

Tehničkom dokumentacijom je predviđen autoput dužine L=17,58km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=130km/h. Predviđen je betonski most preko Save i Kolubare, dužine L1=1600m, više manjih mostova i 2 denivelisana ukrštaja (petlja ’’Surčin’’ i petlja ’’Obrenovac’’).
Uradjeni su sledeći projekti:
-Generalni projekat sa Prethodnom studijom opravdanosti
-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti
-Projekat za gradjevinsku dozvolu
-Projekat za izvodjenje

Klijent

China Communications Construction Company Beograd JP ‘’Putevi Srbije’’

Lokacija

Surčin - Obrenovac

Period

2017 - 2018.

Angažovani timovi CIP-a