Izgradnja autoputa E-70/75, obilaznica oko Beograda i Pančeva, sektor C od km596+670 do km627+650

Obilaznicu oko Beograda od Bubanj Potoka preko Vinče do Pančeva čine obilazna jednokolosečna pruga i obilazni autoput u istom koridoru sa zajedničkim drumsko-železničkim mostom preko Dunava. Tehničkom dokumentacijom je predviđen autoput E-70/75, obilaznica oko Beograda i Pančeva, sektor C od km 596+670 do km 627+650, na teritoriji grada Beograda i Pančeva, dužine L=30,98km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/h.
Predvidjene su 4 denivelisane raskrsnice ’’Boleč’’, ’’Starčevo’’, ’’Pančevo istok’’, ’’Pančevo sever’’, 2 tunela (tunel ’’Bubanj potok’’ dužine po levoj traci Ltlt=1311m i dužine po desnoj traci Ltdt=1270m i tunel ’’Leštane’’ dužine po levoj traci Ltlt=704m i dužine po desnoj traci Ltdt=724m), 17 mostova ukupne dužine Lm=1700m.
Predviđena je sledeća komunalna infrastruktura: vodovod, kišna kanalizacija, elektroenergetska infrastruktura, javno osvetljenje, telekomunikacije.
Obilazna pruga Beli Potok – Vinča – Pančevo je projektovana kao jednokolosečna pruga dužine L=29km i za brzinu V=120km/h. Predviđene su tri nove stanice Boleč, Pančevo teretna i Pančevo hipodrom sa službenim zgradama i pristupnim putevima. Predvidjena su 2 tunela ukupne dužine Lt=2523m, 11 mostova ukupne dužine Lm=1210m i 3 nadvožnjaka.
Ključni objekat na pruzi je drumsko-železnički most preko Dunava. Ukupna dužina železničkog mosta iznosi Lžm=1805, ukupna dužina drumskog mosta iznosi Ldm=1300m.
Uradjeni su sledeći projekti:
-Generalni projekat sa Prethodnom studijom opravdanosti,
-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti.

Klijent

Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS

Lokacija

Beograd, Pančevo

Period

2008. - 2018.

Angažovani timovi CIP-a