Akustičko zoniranje Beograda

Akustičko zoniranje na teritoriji grada Beograda urađeno je u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. glasnik RS“, br. 96/21), Pravilnikom o metodologiji za određivanje akustičkih zona (“Sl. glasnik RS“, br. 72/10) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Sl. glasnik RS“, br. 75/10), a u cilju utvrđivanja maksimalnih dozvoljenih nivoa buke na teritoriji grada Beograda i uspostavljanja mera za smanjenje nivoa buke u životnoj sredini. Akustičko zoniranje jeste određivanje graničnih vrednosti indikatora buke za različita područja prema njihovoj nameni. Akustička zona jeste područje na čijoj je celoj površini propisana jedinstvena granična vrednost indikatora buke.
Akustičko zoniranje na teritoriji grada Beograda sprovodeno je na osnovu postojećeg stanja korišćenja prostora i prema planiranom stanju korišćenja prostora. Zoniranje je urađeno na obuhvatu Planova generalne regulacije građevinskog  područja sedišta lokalne samouprave – celine I – XX ukupne površine od 56.547 ha gde živi 1.352.248 stalnih stanovnika što čini 81,5% ukupnog broja stanovnika grada Beograda. U okviru zoniranja izvršeno je prikupljanje i analiza planske dokumentacije, prikupljanje podataka o saboraćaju, prikupljanje podataka o stanovništvu, detektovanje lokalnih tihih zona, evidentiranje osetljvih objekata, kao i davanje mera i preporuka za smanjivanje negativnog uticaja buke. Za potrebe zoniranja izvršena su ciljna merenja nivoa komunalne buke na 35 mernih tačaka prema akreditovanim metodama SRPS ISO 1996-1 i SRPS ISO 1996-2.

Klijent

Grad Beograd

Lokacija

Beograd

Period

2020. - 2021.

Angažovani timovi CIP-a