Eksperti Saobraćajnog instituta CIP održali su prvi sastanak vezano za izradu projekta za građevinsku dozvolu obilaznice oko Beograda (Sektor C) – deonica od Bubanj potoka do Pančeva.
Na sastanku je pored CIP TIMA, prisustvovao i Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gospodin Goran Vesić sa saradnicima i ključni akteri svih institucija nadležnih za efikasnu realizaciju projekta (Putevi Srbije, Infrastruktura železnice, predstavnici grada Beograda i Pančeva, itd.).
Cilj sastanka je inicijacija i integracija aktivnosti, definisanje i usaglašavanje metodologije izrade projekta kao i definisanje termin plana i alokacija aktivnosti po ključnim akterima. Takođe, na sastanku su definisane kompetencije svih aktera, sa pragmatičnom diskusijom usmerenom na usaglašavanje i optimizacija budućih tehničkih rešenja i ključnih aktivnosti.
Na sastanku je istaknut značaj završetka obilaznice oko Beograda, imajući u vidu da je Sektor C od izuzetnog značaja za gradove Beograd i Pančevo i Republiku Srbiju. Izgradnjom Sektora C se saobraćajni tokovi iz severno-istočnog dela regiona, koji trenutno većim delom prolaze kroz grad Beograd, praktično izmeštaju van centralnog gradskog jezgra.
Pored autoputske obilaznice Sektor C obuhvata i železničku obilaznicu, pa samim tim predstavlja i važan segment u razvoju i kompletiranju Beogradskog železničkog čvora (BŽČ) i povezivanju njegovih infrastrukturnih kapaciteta sa železničkim prugama Pančevo – Vršac i Pančevo – Zrenjanin i sa infrastrukturom čvora Pančevo.
Izgradnjom Sektora C se saobraćajni tokovi, uključujući i transport opasnih materija drumskom i železničkom infrastrukturom izmešta izvan centralnih zona Beograda i Pančeva.
Pozitivni efekti u širem kontekstu posmatrano se očekuju kroz rasterećenje i osnovne mreže gradskih saobraćajnica Beograda i Pančeva, čime se direktno vrši pozitivan uticaj na širu saobraćajnu sliku u saobraćajno-transportnom sistemu oba grada.

TEHNIČKI PODACI O SEKTORU C

DRUMSKA INFRASTRUKTURA

Autoput na delu Sektora C, deonica BUBANJ POTOK – VINČA – PANČEVO je ukupne dužine oko 31 km. Autoput je projektovan u širini od 28.40 m (2 kolovozne trake, svaka po 2 saobraćajne trake široke 3.75 m, zaustavnom trakom širine 2.50 m, ivičnim trakama 0.5 m + 0.20 m, razdelnim pojasom širokim 4.0 m, bankinom sa svake strane širokom 1.50 m). Za vezu autoputa sa državnim i lokalnim putevima projektovane su 4 DENIVELISANE PETLJE: BOLEČ (veza sa državnim putem II-A reda 153 (Leštane-Grocka-Petrijevo-Ralja i veza sa državnim putem A1 (Beograd – Niš)), PANČEVO JUG / STARČEVO (veza sa lokalnim putem za Banatski Brestovac, u funkciji veze autoputa sa industrijskom zonom u Pančevu), PANČEVO – ISTOK (veza sa državnim putem I-B reda 14 (Pančevo – Kovin)) i PANČEVO – SEVER (veza sa državnim putem I-B reda 10 (Beograd – Pančevo – Vršac)). Na trasi autoputa predviđena su i 2 TUNELA (ukupna dužina 4.009 m) : BUBANJ POTOK (1.311 m – po levoj traci, 1.270 m – po desnoj traci) i LEŠTANE (704 m – po levoj traci, 724 m po desnoj traci). Projektovano je i 35 OBJEKATA (17 objekata u trupu autoputa, tj. 34 mostovske konstrukcije ukupne dužine oko 3.4 km, 9 mostova u okviru denivelisanih raskrsnica i devijacija puteva – ukupne dužine 1.981 m i 9 nadvožnjaka ukupne dužine 1.742 m).

ŽELEZNIČKA INFRASTRUKTURA

Dužina obilazne pruge od postojeće stanice Beli Potok na pruzi Beograd – Mala Krsna do rasputnice Srpsko Selo na pruzi Beograd – Pančevo – Vršac iznosi 28,8 km. Na pruzi su projektovane 3 NOVE STANICE: BOLEČ, PANČEVO – TERETNA I PANČEVO – HIPODROM sa službenim zgradama i pristupnim putevima. Pruga je planirana kao jednokolosečna, elektrificirana i opremljena savremenom signalno-sigurnosnom (SS) i telekomunikacionom (TK) opremom. Svi ukrštaji pruge sa postojećim i planiranim drumskim saobraćajnicama su denivelisani, tako da je projektovano ukupno 14 objekata u ukupnoj dužini oko 2.2 km. Na trasi pruge projektovana su i 2 TUNELA – BUBANJ POTOK (L = 1.608 m) i LEŠTANE (L = 915 m) sa pripadajućim evakuacionim tunelima. Sva tehnička rešenja su usaglašena sa projektom autoputa obilaznice oko Beograda, a deonica Bubanj Potok-Vinča-Pančevo i biće projektovana po veoma zahtevnim standardima interoperabilnosti (TSI).

MOST PREKO REKE DUNAV

Trasa Sektora C prelazi reku Dunav kod naselja Vinča. Planom je definisano da most bude kombinovan, odnosno drumsko-železnički sa punim profilom autoputa za drumski saobraćaj i jednim kolosekom za železnički. Most će biti dug ukupno 1.807 metara, dok je dužina mosta preko reke Dunav oko 600 metara. Planirano je da železnička pruga bude u centralnom delu mostovske konstrukcije, a sa spoljnih strana kolovozne trake za drumski saobraćaj. Takođe, sa bočnih strana predviđene su i službene pešačke staze. Položaj mosta na Dunavu je odabran na osnovu geotehničkih karakteristika terena, položaja magistralnog evropskog koridora, lokacije arheoloških nalazišta u zoni Vinče i uslova izgradnje navoznih rampi pruge i autoputa. Most će ispunjavati sva pravila za premošćavanje međunarodnih plovnih pravaca, kao što su razmak stubova ili visina kolovozne konstrukcije.