Modernizacija i rekonstrukcija pruge Beograd – Subotica – Kelebija, deonica: Stara Pazova – Novi Sad

Tehničkom dokumentacijom je predviđena modernizacija (rekonstrukcija i dogradnja) dvokolosečne pruge dužine L=40,4km i za brzine do V=200km/h. Predviđeno je 24 železnička objekta (mostovi, vijadukati, galerije). Projektovan je do sad najduži železnički tunel ’’Čortanovci’’ sa 2 odvojene tunelske cevi, svaka za 1 kolosek. Dužina leve tunelske cevi iznosi Lltc=1150m, a dužina desne tunelske cevi iznosi Ldtc=1091m.
Uradjeni su sledeći projekti:
-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti
-Glavni projekat

Klijent

RŽD ogranak Beograd

Lokacija

Stara Pazova - Novi Sad

Period

2009 - 2011.

Angažovani timovi CIP-a