Modernizacija i izgradnja dvokolosečne pruge na deonici: Novi Sad – Subotica – Kelebija za brzine vozova do 200km/h

Tehničkom dokumentacijom je predviđena modernizacija i izgradnja (rekonstrukcija i dogradnja) dvokolosečne pruge, dužine L=108,12km, za brzinu V = do 200km/h, sa kompletnom železničkom infrastrukturom i velikim brojem objekata. Posebno se izdvaja vijadukt dužine L=1500m kod Vrbasa.
Predvidjeno je 12 stanica na pruzi, elektrifikacija 25kV, 50Hz, opremljenost savremenim signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uredjajima (ETCS-2, GSM-R). Predvidjeno je 13 mostova, 31 propust, 3 denivelisana ukrštaja, 54 putna prelaza u nivou, 11 podvožnjaka, 27 nadvožnjaka, 2 pešačko-biciklistička pothodnika. Najznačajniji arhitektonski objekti su stanične zgrade u Novom Sadu i Subotici.
Uradjeni su sledeći projekti:
-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti
-Studija procene uticaja na životnu sredinu
-Projekat za gradjevinsku dozvolu
-Projekat za izvodjenje

Klijent

Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Infrastruktura železnice Srbije a.d.

Lokacija

Novi Sad - Subotica - Kelebija

Period

2020. - 2022.

Angažovani timovi CIP-a