Urbanistički projekat za izgradnju pratećih sadržaja za korisnike auto-puta E-763 na lokacijama uz postojeća parkirališta auto-puta, na području K.O. Ruklada, opština Ub

Urbanistički projekat za izgradnju pratećih sadržaja za korisnike auto-puta E-763 na lokacijama uz postojeća parkirališta auto-puta, na području K.O. Ruklada, opština Ub, urađen je za potrebe realizacije planirane izgradnje na predmetnoj lokaciji.
Povod za izradu ovog Urbanističkog projekta jeste namera Investitora da na lokacijama uz postojeća parkirališta auto-puta E-763 u K.O. Ruklada, opština Ub, realizuje sadržaje koji opslužuju korisnike auto-puta.
Cilj izrade ovog Urbanističkog projekta predstavlja definisanje urbanističkih okvira, uslova i parametara za izgradnju planiranih sadržaja, čime ovaj Urbanistički projekat postaje planski osnov za realizaciju aktivnosti koje se planiraju unutar njegovog obuhvata.

Klijent

Auto Makiš d.o.o.

Lokacija

Opština Ub

Period

2021.

Angažovani timovi CIP-a