Osnovna škola u naselju Višnjička Banja

Osnovna škola u naselju Višnjička Banja je projektovana kao objekat za 650 učenika. Nastava se odvija u 24 učionice opšte i 8 učionica specijalizovane namene za potrebe nastave fizike, hemije, biologije, geografije, likovnog, muzičkog, informatike i tehničkog obrazovanja.
Za nastavu fizičkog projektovana je fiskulturna sala je dimenzija 32,40 x 18,00 m, sa četiri svlačionice, kabinetima nastavnika i spravarnicom.
Predviđene su i prostoije za nastavno osoblje, tehničke, prateće prostorije i sklonište.
Objekat se nalazi između ulica Romena Rolana i Sestara Bukumirović na parceli KP 1370/9, KO Višnjica, površine 20.381 m². Teren je u neravnomernom padu, a visinska razlika iznosi 12,5 m.
Na parceli su formirane tri funkcionalne celine – sportski tereni na severozapadu gledaju na Dunav, u centralnom delu lociran je objekat škole sa atrijumskim dvorištem za starije razrede, a na jugoistoku je dvorište za niže razrede sa uređenim zelenim i rekreativnim površinama. Oko objekta je organizovana saobraćajnica, sa kolskim i pešačkim pristupom iz okolnih ulica, integrisana u pešačke platoe projektovane uz objekat.
Ovako organizovan školski kompleks omogućava da se duž granica parcele razvija zaštitno zelenilo.
Zgrada je spratnosti NP+P+1.
Ostvarene površine su: neto 6.316, 95 m², bruto građevinska 7.345, 90 m².

Klijent

Gradska uprava Grada Beograda - Sekretarijat za obrazovanje

Lokacija

Beograd

Period

2011.-2012.

Angažovani timovi CIP-a