Pošalji prijatelju

Профил привредног друштва

Делатност

Привредно друштво Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о. из Београда је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије регистрован за послове претежне делатности под шифром 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање.
Делатност Саобраћајног института ЦИП д.о.о. је широка и веома разноврсна и обухвата:

 • извођење геодетских радова, 
 • извођење геолошких истражних радова, 
 • израду техничке документације, 
 • техничку контролу техничке документације, 
 • израду планске и урбанистичке документације, 
 • стратешку процену утицаја на животну средину, 
 • процену утицаја на животну средину, 
 • испитивање конструкција, 
 • лабораторијска испитивања из области заштите животне средине, 
 • стручни надзор у току изградње објекта, 
 • технички преглед објекта, 
 • инжењеринг - консалтинг услуге.
Пројекти железничке и друмске инфраструктуре, градских саобраћајних система, објеката високоградње, спортских и специјалних објеката, сталне су активности на којима се Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. доказује високим квалитетом и кратким роковима. Наведене активности се одвијају у оквиру 14 организационих јединица (две Службе, десет Завода и два Сектора), а обављају у складу са одговарајућим документима Система менаџмента, Законом о планирању и изградњи, осталим референтним законима и подзаконским актима и општим актима Саобраћајног института ЦИП д.о.о.

 

Организационе јединице привредног друштва

Служба за правне, кадровске и опште послове се бави правним, кадровским, општим пословима.

Привредно-рачунска служба се бави финансијско-рачуноводственим пословима.

Завод за архитектуру и урбанизам се бави израдом техничке документације за изградњу, санацију и реконструкцију објеката високоградње и израдом планске и урабанистичке документације.

Завод за саобраћајнице се бави израдом планске, студијске и техничке документације за изградњу, санацију и реконструкцију објеката нискоградње. У овиру Завода организоване су Група за путеве која се бави израдом документације за изградњу, санацију и реконструкцију путева, аеродрома, хелидрома, улица, тргова и паркинга и Група за шинске системе која се бави израдом документације за изградњу нове, као и за реконструкцију, модернизацију и одржавање постојеће инфраструктуре за шинске системе који обухватају: железничку мрежу (пруге, станице, чворови, терминали), индустријске колосеке, метро мрежу и трамвајску мрежу.

Завод за геодезију се бави геодетским снимањем терена и објеката, израдом геодетских подлога, елабората и пројеката геодетских радова, пројектовањем и израдом геодетских мрежа и израдом елабората геодетских мрежа, израдом пројеката експропријације, геодетског обележавања у оквиру пројеката препарцелизације, геодетског осматрања понашања објеката и тла, као и пословима специфичне намене.

Завод за конструкције се претежно бави израдом техничке документације за изградњу, санацију и реконструкцију мостова, надвожњака, подвожњака, пасарела, кранских стаза и објеката од посебног значаја, како у високоградњи тако и у нискоградњи. У овиру Завода организоване су Група за челик која се бави челичним и спрегнутим конструкцијама, Група за бетон која се бави армиранобетонским и зиданим конструкцијама, Група за тунеле и специјалне конструкције која се бави реализацијом послова из области тунелских и других специјалних инжењерских конструкција и санације клизишта и Група за испитивање конструкција која се бави испитивањем под статичким и динамичким оптерећењем изведених објеката.

Завод за машинство се бави израдом техничке документације из области железничког машинства, термотехнике, процесне и гасне технике и индустријског инжењеринга.

Завод за електротехнику се бави израдом техничке документације, мерењима и атестима, експертизама и студијама за стабилна постројења електричне вуче, електроенергетске мреже, постројења и инсталације, сигнално-сигурносна постројења и уређаје железничког и друмског саобраћаја и телекомуникационе системе, мреже и инсталације. У овиру Завода организоване су Група за сигнално-сигурносне системе која се бави реализацијом послова из области сигнално-сигурносних система и Група за телекомуникације која се бави реализацијом послова из области телекомуникационио-сигналних система.

Завод за хидротехнику се бави израдом техничке документације за изградњу, санацију и реконструкцију хидротехничких објеката и инфраструктуре, као што су снабдевање водом градова, насеља и зграда, каналисање атмосферских, фекалних и индустријских вода, уређење водотокова, пречишћавање вода за пиће и отпадних вода.

Завод за геотехнику се бави истраживањем терена, извођењем геолошких истражних радова и израдом геолошке документације за изградњу, санацију и реконструкцију објеката.

Завод за инжењеринг обавља стручни надзор у току изградње објеката, технички преглед објеката, као и инжењеринг-консалтинг услуге.

Завод за економију и технологију саобраћаја се бави следећим пословима из домена саобраћаја: истраживачко-развојним, студијско-пројектантским, консалтинг и осталим експертским пословима из домена мултидисциплинарног карактера.

Сектор за лабораторијска испитивања и заштиту животне средине се бави лабораторијским испитивањима (мерење буке, аерозагађења и метеоролошких параметара) и израдом студијске и техничке документације из области заштите животне средине (стратешка процена утицаја на животну средину, студија о процени утицаја на животну средину, прорачун и мапирање буке, карта буке, акциони план заштите од буке у животној средини, акустичко планирање, план управљања отпадом, пројекат третмана отпадних вода и пројекат мера заштите животне средине).

Седиште Саобраћајног института ЦИП д.о.о. је у Београду у улици Немањина 6/IV, док се радне просторије Института налазе и на Тргу Николе Пашића 8 - просторије Сектора за лабораторијска испитивања и заштиту животне средине; у Улици Стјепана Филиповића 45 - просторије Завода за инжењеринг, као и у Батајници, у Улици Матрозова бб, где се налази складишни простор.