Регулација река

Главни пројекат уређења и регулације Трновачке реке кроз село Велики Трновац

Трновачка река на деоници кроз село Велики Трновац регулисана је низводно и у зони новоизграђеног друмског моста. Укупна дужина регулације износи 1205м и представља наставак ...

детаљније

Главни пројекат аутопута Е-80, деоница Суково – Димитровград Регулација водотокова

У склопу главног пројекта аутопута Е-80 урађене су регулације водотокова који су у колизији са трасом аутопута. Траса аутопута се на два места укршта са реком Нишавом и на ...

детаљније

Главни пројекат реконструкције пруге Ниш – Димитровград Регулације водотокова

Железничка пруга се укршта са реком Вранашницом, десном притоком реке Нишаве, на око 300м узводно од ушћа. Река Вранашница у широј зони железничког моста на прузи није регулисана ...

детаљније

Главни пројекат обилазнице око Новог Пазара Регулације водотокова

Траса планиране саобраћајнице укршта се са трасом реке Рашке непосредо узводно од улива Људске реке и Рајчиновачког потока у реку Рашкку. Укупна дужина регулисаног тока реке ...

детаљније

Главни пројекат аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран, Деоница: Уб – Лајковац Регулације водотокова

У склопу израде Главног пројекта регулације водотокова који су у колизији са пројектованом трасом : Безименог потока, потока Река, потока Кременац, реке Кладнице, Рукладске ...

детаљније

Идејни пројекат регулације потока Јелезовац са ретензијом и потока Липице

Поток Јелезовац је лева притока Каљавог потока и припада сливу Топчидерске реке. Највећа десна притока потока Јелезовац је поток Липице. Оба потока су бујичког карактера. Урбанизација ...

детаљније