štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Реконструкција трамвајске двоколосечне пруге и трамвајске контактне мреже у улици Војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици

Година реализације: 2011.

Техничка документација израђена за ниво главог пројекта 2011. године састоји се од: Геотехничке документације за ниво главног пројекта, Главног грађевинског пројекта доњег и горњег строја трамвајских колосека, коловоза, тротоара и паркинга, канализационе мреже, трамвајске контактне мреже, управљања и грејања скретница, саобраћајне опреме и сигнализације, осветљења, заштите топловода и катодне заштите, пројекат технологије извођења радова. Пројектна документација садржи и Пројекат геодетског обележавања.

Реконструкција двоколосечне трамвајске пруге од Аутокоманде до окретнице на Бањици, обухватила је пругу укупне дужине око 4.500м, кружни ток Аутокоманда и трамвајски терминал Трошарина.

Новопројектовани попречни профил улице је ширине 16 до 20 м, са трамвајским колосецима лоцираним у средини саобраћајнице, ширине колосека од 1000 мм, пројектована у трамвајској баштици ширине 7,30 м, у нивоу коловоза саобраћајнице, са обостраним саобраћајним тракама ширине 3,0 м за сваки смер, обостраним тротоарима, а на делу саобраћајнице где то услови дозвољавају пројектована су паркинг места (подужно паркирање) дуж спољне ивице коловоза.

На предметној деоници пројектоване су и раскрснице са попречним саобраћајницама.

Повратак