Телекомуникационе мреже и инсталације

Главни пројекат адаптације Сервер сале у објекту Дирекције РФ ПИО у ул.А.Костића бр.9 у Београду

Пројектован је савремени центар за обраду података за потребе ПИО фонда у улици Александра Костића бр.9 у Београду ...

детаљније

Главни пројекат телекомуникационе инфраструктуре на железничком земљишту поред пруга ЈП ЖС путем реконструкције постојеће кабловске телекомуникационе инфраструктуре на коридорима пруга ЈП ЖС

Пројекти обухватају оптички кабл капацитета 144 или 288 оптичких влакана дуж пруга железница Србије са комплетном грађевинском инфраструктуром и пасивном опремом по станицама ...

детаљније

Генерални пројекат интегрисаног телекомуникационог система ЈП „Железнице Србије“

Генерални пројекат обрађује телекомуникациони систем, који треба да омогући брз и квалитетан пренос података, говора и слике између службених места ЈП „Железнице Србије“ ...

детаљније

Генерални пројекат са претходном студијом оправданости изградње оптичке инфраструктуре на железничкој мрежи Србије

Генерални пројекат даје техничко технолошко концепцију оптичке инфраструктуре, као и решења за изградњу грађевинске инфраструктуре за полагање цеви за удувавање оптичких каблова ...

детаљније

Главни пројекат адаптације безбедоносних система у згради централе пореске управе у улици Саве Машковића 3-5 у Београду

Циљ израде пројекта је обезбеђење поузданих безбедносних система, који треба да помогну у заштити људи и имовине у згради од великог значаја за државу. Пројековани су савремени ...

детаљније

Пројекат оптималног управљања железничким саобраћајем »ОПТИМУС» са примером примене на „БЕОВОЗ“

Железнички саобраћај представља сложен процес управљања ресурсима који учествују у планирању и извршењу реда вожње. Оперативна служба железнице је задужена за планирање и ...

детаљније

Главни пројекти приступне мреже на локацијама: Стара Моравица, Мартонош, Плавинац 1 - Смедерево

Главни пројекти дају решења за изградњу приступних мрежа у насељима Стара Моравица (1600 телефонских прикључака), Мартонош (600 прикључака) и Плавинац 1 у Смедереву (600 прикључака) ...

детаљније

Главни пројекти уређења локација и инсталације уређаја за потребе оператера мобилне телефоније „VIP MOBILE“

Предмет пројекта је уређење локација за потребе постављања опреме мобилног оператера. Уређење локације се односи на грађевинско архитектонску адаптацију простора, постављање ...

детаљније

Техничка документација за изградњу радио мреже за потребе регулисања саобраћаја на деоницама пруга: Панчево – Вршац – Државна граница Рума – Шабац Сајлово – Орловат Врање – Прешево

Циљ израде техничке документације за изградњу радио мрежа је дефинисање концепта радио мреже дуж пруге са распоредом радио станица, на основу спроведених мерења на терену ...

детаљније

Извођачки пројекат за сигналну и телекомуникациону опрему и инсталацију тунела „Липак“ на аутопутској обилазници око Београда

Пројекат обухвата следеће сигналне и телекомуникационе инсталације: Систем дојаве пожара, провале, видео надзор, интерфонске комуникације, систем контроле ваздуха, систем ...

детаљније

Latest news

Све вести