štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до индустријске луке у Смедереву

13. 11. 2017

На основу Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009) којим се регулишу питања од значаја за процену утицаја на животну средину, Саобраћајни институт ЦИП урадио је студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до индустријске луке у Смедереву.

Ова студија урађена је на основу:

  • Идејног пројекта изградње пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до индустријске луке у Смедереву, који је такође израдио Саобраћајни институт ЦИП 2005. године.
  • Података добијених од стране Градске управе Града Смедерева - Одељења за заштиту животне средине.
  • Спроведених теренских истраживања.
  • Важеће законске регулативе и планске документације.

Извршена је идентификација загађивача животне средине у коридору будуће пруге, као и анализе постојећег квалитета земљишта, подземних вода и ваздуха, а акредитована лабораторија Саобраћајног института ЦИП извршила је циљна мерења буке на овом простору.

На основу квантификације значајних утицаја пројекта предвиђене су мере за спречавање, смањење и отклањање могућих негативних утицаја пројекта на стање животне средине у коридору пруге, у току извођења пројекта, коришћења пруге и у случају удеса . У оквиру студије дефинисан је план мониторинга буке и вибрација у току изградње и коришћења пруге.

Министарство заштите животне средине дало је сагласност на предметну студију о процени утицаја на животну средину (Решење о сагласности бр. 353-02-00137/2017-02 од 21. 09. 2017. године.)

image1